GE Healthcare/Tillverkning & logistik

Hälsosammare tillverkning med avancerad
lösning för global logistik

Anders Langstrom GE HealthcareI en stor global satsning implementerar det medicintekniska företaget GE Healthcare en avancerad standard för sin ”supply chain planning” som inkluderar ett effektivt prognosverktyg. Det har redan gett utdelning i form av konkurrensfördelar, effektivare leveranser och minskade tillverkningskostnader. 

GE Healthcare – en del av General Electric Company som är ett av världens största bolag – tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av medicintekniska produkter. Företaget har produktion på ett flertal platser i Sverige. I Uppsala utvecklar och tillverkar GE Healthcare produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som insulin. I Umeå tillverkar företaget laboratorieinstrument.
Hämta artikeln i PDF-format här.

Under senare år har GE Healthcare anpassat sin produktion enligt tillverkningsfilosofin Lean Production, vars mål i korthet är att skapa produkter av högsta möjliga kvalitet på kortast möjliga tid till lägsta möjliga kostnad. Detta uppnår företaget genom en ökad användning av Oracle Supply Chain Management (som är en modul i företagets affärssystem Oracle E-Business Suite) och dess avancerade planeringsmotor Advanced Supply Chain Planning (ASCP) som har integrerats med prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management. 

 

Global strategisk satsning

– Konkurrensen på marknaden är stenhård, så satsningen är strategiskt mycket viktig för att hela den globala verksamheten ska kunna uppnå målet nöjdare kunder. Den innebär också att vi kan tillverka produkterna på ett smartare sätt, vilket sänker kostnaderna, säger Anders Långström, projektledare och Lead Business Analyst på GE Healthcare.

Anders Långström tillhör ett IT-team på företaget som arbetar med Oracle E-Business Suite som affärssystem. Företaget har använt Oracle Supply Chain Planning sedan 2006. Sedan dess har en standard utvecklats som bygger på ASCP.

– ASCPs planering är mycket flexibel, vilket gör att arbetet kan utföras på många olika sätt, säger han. För att planeringen ska bli maximalt effektiv måste vi ha ett standardiserat arbetssätt. Det är mycket viktigt för att medarbetarna alltid ska kunna fatta rätt beslut.

 

Nöjdare läkemedelsföretag och forskningsinstitut

– I dag har vi en grund för hur standarden ska se ut. Den bygger på en grundläggande uppsättning av regler för hur planeringen ska gå till. Det här är det första steget som måste tas för att systemet ska kunna användas.

Standarden används redan på global nivå inom affärsområdet Life Sciences med tillverkning i Europa, Nordamerika och Asien. Affärsområdets uppgift är att förse kunder med teknik för cell- och proteinforskning och verktyg för tillverkning av biomediciner, såsom vacciner och antikroppar. Kunderna är läkemedelsföretag och forskningsinstitut över hela världen.

För närvarande fortsätter standarden att rullas ut inom affärsområdet Medical Systems som marknadsför medicintekniska produkter som datortomografer, magnetkameror, ultraljudsenheter och annan teknik för bildgivande diagnostik.

 

Flexiblare inköp och tillverkning

– Första steget när systemet införs är att vi ska kunna göra grundläggande saker, som att tidigarelägga eller senarelägga inköp och tillverkning, samt att identifiera risker för materialbrist. Vi är oerhört fokuserade på att kunna leverera till kunderna i rätt tid.

Teamet har definierat ett tiotal planeringsmeddelanden som är prioriterade.

– Ett meddelande gäller till exempel brist på material från underleverantörer. Då måste vi agera för att fortfarande kunna leverera till våra kunder i tid. Om vi får en större order mot lagret än förväntat måste vi tidigarelägga inköp. Genom ASCP får vi förslag på vad vi ska göra, och då gäller det att medarbetarna agerar i tid.

I dag är det fortfarande många moment i kommunikationen med underleverantörerna som sker manuellt. På sikt kommer avropen till dem ske med mer automatik.

 

Demantra Demand Management ger prognoser för planering

En annan viktig del i satsningen, vid sidan av ASCP, är prognosverktyget Oracle Demantra Demand Management. Det används för att ta fram statistiska prognoser som baseras på försäljningsstatistik.

– Vi använder Demantra för att stödja försäljnings- och verksamhetsplanering. Det mesta som tillverkas i Sverige går på export. Försäljningsstatistiken får vi från säljbolag och andra distributionskanaler runt om i världen. Vi anpassar inköp, orderhantering och tillverkning till prognoserna som tas fram månadsvis. Det konsoliderar vi sedan ihop till en tillverkningsplan.

– Det är viktigt att medarbetarna förstår systemet och verkligen följer den här processen, fortsätter Anders Långström. Därför är utbildning av medarbetare en betydande del i det här arbetet. Vi har utbildat ett flertal medarbetare till så kallade superanvändare.

 

Leveranser I rätt tid och minskade varulager

Lösningen har en klart positiv inverkan på verksamheten. Både råvarulager och färdigvarulager har kunnat minskas. Leveranser till kunder kommer i tid i högre utsträckning än tidigare.

– Allt det här gör vi i första hand för att kunna leverera produkterna till kunderna i tid. Vi vill öka kundnöjdheten. Men det handlar också om att sänka kostnader. Det har vi också uppnått genom effektivare inköp, tillverkning och distribution. Lagernivån har minskat med 10 procent eller mer.

– Standardiseringen av lösningen är ständigt under utveckling. Vi har flera varianter som vi kör på prov i delar av organisationen. Det krävs att vi uppnår en viss mognad för att kunna komma vidare till nästa steg.

– Efter en sådan här implementering är det roligt att se att användarna verkligen förstår systemet och att det fungerar riktigt bra i den vardagliga verksamheten, säger Anders Långström.

Måns Widman

Mer om...

...GE HEaltcare

 ...Oracles lösningar för Supply Chain Management.

...Oracle Demantra.

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening