Outokumpu/BI & kalkyl

Bättre lönsamhet med kalkyler av stål

Den världsomspännande ståljätten Outokumpu har en komplex struktur och internhandel. Därför har koncernen börjat använda ett unikt kalkylsystem som gör det lätt att dels satsa rätt inom produktutvecklingen, dels styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna.

 

– Kalkylsystemet är unikt. Det är sannolikt den mest omfattande och mest väloljade kalkyllösningen för en stor koncern. Nu kan vi fatta bättre beslut om vilka produkter vi ska utveckla för kunderna. Vi kan också styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna, säger Steve Hudson, chef för Vertical Profitability Office, VPO, inom Outokumpu.

Outokumpu är en av världens största producenter på marknaden för rostfritt stål. Det nuvarande företaget är ett resultat av många sammanslagningar och fusioner inom stålindustrin. Totalt består koncernen av cirka 50 enheter utspridda över världen. Företagets externa kunder finns inom ett flertal branscher, såsom processindustri, verkstadsindustri, byggindustri och elindustri. Men innan en extern kund blir involverad sker normalt en omfattande internhandel mellan flera enheter i koncernen då produkterna successivt förädlas.
För att få bra beslutsunderlag och kunna göra noggranna kostnads- och lönsamhetsanalyser på en övergripande nivå i denna komplexa organisation har Outokumpu börjat använda en kalkyllösning som baseras på Astradas och Oracles produkter.

Grund för strategiska och operativa beslut

Steve Hudson är chef för en ny organisationsenhet inom Outokumpu som heter Vertical Profitability Office, VPO, vars uppgift är att med hjälp av kalkyllösningen lägga grunden för strategiska och operativa beslut.

– Kalkylsystemet är unikt, säger han. Det är sannolikt den mest omfattande och mest väloljade kalkyllösningen för en stor koncern. Nu kan vi fatta bättre beslut om vilka produkter vi ska utveckla för kunderna. Vi kan också styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna.

Tidigare fanns det bara system för kostnads- och lönsamhetskalkyler lokalt på varje enskild enhet. Eftersom det hade skett många fusioner i bolaget gick det inte att få transparent genomlysning av koncernen. Outokumpu har verksamhet i mer än 30 länder, vilket dessutom innebar stora kulturella utmaningar. Kostnader behandlades exempelvis på skilda sätt i olika delar av företaget.

Famlade i mörkret

– Det gick inte att se hela flödet i vår komplexa leveranskedja, säger Steve Hudson. För den övergripande styrningen av produktutveckling och försäljning var det som att köra bil i mörker utan att ha lamporna på. Att lösa detta problem var drivkraften bakom satsningen på systemet.

Outokumpu valde kalkyllösningen VPS (Vertical Profitability System) från IT-företaget Astrada AB. Den bygger på en matematisk modell för effektiv allokering av kostnader.

– I traditionellt tänkande inom företag kan resultatet ökas på två sätt. Dels genom att öka försäljningen, dels genom att minska kostnaderna. Vår modell är inte begränsad av detta tänkande, utan kan även identifiera lönsamma produkter/marknader som innebär att ökade kostnader faktiskt förbättrar resultatet, till exempel via en förstärkning av säljorganisationen, säger Magnus Lövgren, projektledare på Astrada.

Bygger på Warehouse Builder

Kalkyllösningen bygger på Oracle Warehouse Builder och Oracle Database. Utanpå databasen ligger Astradas applikation som ett skal. Den gör de lokala kalkylerna samt den centrala konsolideringen av alla kostnader. Användargränssnittet är mycket intuitivt. Det inkluderar bland annat grafisk representation av beräkningsdiagram och kalkylmodeller.
Med hjälp av lösningen kan all försäljning till externa kunder spåras tillbaka genom hela koncernen och dess olika delar och enheter.

– I traditionellt tänkande inom företag kan resultatet ökas på två sätt. Dels genom att öka försäljningen, dels genom att minska kostnaderna. Vår modell är inte begränsad av detta tänkande, utan kan även identifiera lönsamma produkter/marknader som innebär att ökade kostnader faktiskt förbättrar resultatet, till exempel via en förstärkning av säljorganisationen, säger Magnus Lövgren, projektledare på Astrada.

Lönsamhet per kund eller produkt

– Samtliga kostnader kan identifieras, säger Steve Hudson. Koncernens resultat kan brytas ned till varje enskild kund och varje enskild produkt. Allt som går ut ur företaget, varenda pall och varenda faktura, allokeras på respektive enhet. Det går att skapa total enighet i hela koncernen om vad som går bra respektive dåligt, i vilken riktning vi ska gå och vilka verksamheter vi ska fokusera på.

– Vi får mycket större förståelse för vad som händer i leveranskedjan, både uppströms och nedströms. Kalkylerna ger oss snabb information om vertikal lönsamhet.
VPOs uppgift är alltså egentligen inte att identifiera kostnadsbesparingar med hjälp av systemet, utan snarare att upptäcka vilka typer av produkter som är lönsamma och som företaget bör satsa på. Kalkyllösningen gör det också lättare att sätta rätt priser.

Styr produktutveckling för ökad lönsamhet

– När vi vet att vissa produkter är mer lönsamma än andra blir det lätt att fokusera rätt i produktutvecklingen, fortsätter Steve Hudson. Vi kan också med stadig hand styra försäljningen till de mest lönsamma kunderna. I och med att vi vet vad som faktiskt driver företagets lönsamhet har vi stora möjligheter att påverka den interna effektiviteten och den sista raden i resultaträkningen.
Steve Hudson vill inte uppskatta hur mycket pengar som lösningen sparar eller tjänar åt företaget.

– Den ger oss betydligt bättre information än vi hade tillgång till tidigare, vilket kan påverka lönsamheten i stor utsträckning. Men i nuläget kan vi inte sätta siffror på detta. Samtidigt är det många andra faktorer som har skapat förändringar i verksamheten, inte minst den finansiella krisen som har drabbat oss hårt. Det gör det ännu svårare att avgöra hur mycket pengar vi tjänar på lösningen
Systemet har varit i drift sedan januari 2009, men utrullningen i koncernen pågår under hela året.

Visar vad som driver lönsamheten

– Hittills har vi fokuserat på att få systemet att fungera, snarare än att använda det för aktiva beslut. Vi håller fortfarande på att lära oss hur vi kan använda lösningen på ett optimalt sätt. Vi börjar förstå bättre vad som driver lönsamheten i koncernen. Det kommer definitivt att ge avsevärd utdelning i en snar framtid, säger Steve Hudson.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening