Attends Healthcare/E-Business Suite

 

Effektivare lagerhantering stoppade ekonomiskt läckage

Genom sitt nya lagerhanteringssystem kunde Attends Healthcare på kort tid minska kostnaderna för lagerhantering med 15 procent och samtidigt klara ökande tillverkningsvolymer. Dessutom ger systemet  förbättrad spårbarhet och sparar in stora pengar genom automatiska lagerinventeringar.

Hämtaartikeln som PDF här.


Attends Healthcare är ett marknadsledande företag som tillverkar och säljer inkontinensprodukter. Produktionen är baserad i Aneby i Småland. En överkapacitet på denna konkurrensutsatta marknad har pressat ned priserna kraftigt under de senaste fem åren. De har årligen sjunkit samtidigt som råmaterialkostnaderna har ökat. Utvecklingen har drivit företaget att kontinuerligt fokusera på effektivitets- och kostnadsförbättringar i hela verksamheten. 

Som en del i detta arbete startade Attends Healthcare ett projekt för att minska kostnaderna i sin lagerhantering. Företaget hade ett manuellt lagerstyrningssystem som fungerade bra, men som krävde mycket administration. Målsättningen var att öka effektiviteten och samtidigt minska de direkta kostnaderna för lagerhanteringen med 15 procent. Det ledde till satsningen på Oracle Warehouse Management System (WMS).


Ökad effektivitet och sänkta kostnader

– Det var den rätta lösningen för oss. Vi uppnådde våra mål när det gäller att öka effektiviteten i lagerhanteringen och sänka kostnaderna. Samtidigt har vi fått en standardiserad plattform som vi kan använda för att bygga andra lösningar på, säger Martin Fagerström, IS Manager på Attends Healthcare AB.

Företaget har ett råmateriallager och ett färdigvarulager. Eftersom den största besparingspotentialen fanns på färdigvarusidan har WMS till att börja med implementerats på detta lager. Det har en yta på 14 000 kvadratmeter där runt 150 olika typer av artiklar hanteras. Från lagret skeppas cirka 200 000 pallar per år till kunder i Europa, Mellanöstern och Asien. 
 
Inom tre månader efter implementeringen av Oracle WMS uppnådde Attends Healthcare sitt huvudmål – att minska de direkta kostnaderna för lagerhanteringen med 15 procent. 
 
– Vi realiserade besparingen genom att ta bort fyra personer från lagret, vilket skedde genom omplaceringar och naturliga avgångar, säger Martin Fagerström. 
 
För implementeringen och driften av lösningen anlitade företaget Logica AB. 

 

Bättre översikt

– Det nya systemet ger en helt annan överblick och kontroll på alla aktiviteter på lagret. Man kan exempelvis se hur många plockuppdrag som ska göras under dagen, och exakt hur lång tid det tar att utföra en kundorder, säger Sven-Åke Andersson, konsult på Logica AB.
 
– Vi kan enkelt följa produktiviteten i lagret och analysera hur den påverkas av olika typer av ordermönster, säger Martin Fagerström. Denna information använder vi sedan aktivt för att på kort och lång sikt ytterligare öka effektiviteten. 
 
Systemet har skapat bättre spårbarhet. Eftersom företaget säljer medicintekniska produkter har det krav på sig att kunna återkalla dem inom 24 timmar. Detta har företaget kunnat göra tidigare, men då gav det upphov till oerhört mycket arbete, eftersom alla transaktioner var manuellt registrerade. 

 

100 procent spårbarhet

– Nu har vi automatisk 100-procentig spårbarhet, fortsätter Martin Fagerström. Alla transaktioner finns i systemet. Vi kan direkt se var varje artikel finns.
 
Lösningen har också reducerat behovet av lagerinventeringar. Det arbetet utfördes tidigare ungefär en gång i månaden och det krävde att alla aktiviteter på lagret stod helt stilla. Därför måste arbetet utföras på lördagar. Tio man gjorde jobbet på fem timmars övertid. Med Oracle WMS görs inventeringarna automatiskt i samband med att saldodifferenser upptäcks när övriga uppdrag utförs på lagret.
 
– Bara på inventeringarna sparar vi 50 övertidstimmar motsvarande kanske 20 000 – 30 000 kronor i månaden. 
 
Den uppskattade återbetalningstiden för hela projektet är mindre än två år.
 
 

Tillägg till Oracle E-Business Suite

Attends Healthcare hade Oracle E-Business Suite (EBS) som affärssystem sedan tidigare. WMS-modulen finns som ett tillägg till EBS. 
 
– Vi tittade både på Oracle WMS och på tredjepartsinstallationer. Men vi valde Oracle, eftersom WMS klarar av att hantera våra processer och kraven på kostnadsbesparingar. Den totala kostnaden för ägandeskapet blir betydligt lägre på sikt med Oracle. Vi behövde inte köpa ny hårdvara, och slapp göra några komplexa integrationer. Supporten är enkel, eftersom vi har haft Oracle i många år.
 
Logica fick uppdraget att leda en pilotstudie där alla befintliga processer skulle anpassas till lösningens funktionalitet. Implementeringen gick mycket smidigt. Den började i maj förra året med målsättningen att lösningen skulle gå i skarp drift i oktober. I augusti och september utbildades slutanvändarna.
 
 

Inget kapacitetsbortfall

– När ett lagerhanteringssystem implementeras tar det normalt tre–fyra månader innan verksamheten hinner anpassas och är tillbaka på samma kapacitetsnivå som före implementeringen, säger Sven-Åke Andersson. Men Attends Healthcare uppnådde detta stadium redan under den första veckan, vilket är mycket ovanligt. 
 
– Nu när lösningen har körts i sex månader kan vi konstatera att miljön är stabil, säger Martin Fagerström. Men vi identifierar kvarvarande flaskhalsar och förbättrar kontinuerligt processer och delprocesser. 
 
Nästa steg är att initiera en förstudie för att utvärdera WMS även på råmateriallagret. Det kommer enligt planerna att ske våren 2010.
 
Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening