Skanska/Supply chain

Margreth_Eriksson_skanska

Industriell tillverkning milstolpe för Skanska

Tillverkningen av asfalt, betong och bergmaterial ska industrialiseras och standardiseras inom Skanska Asfalt och Betong AB i Sverige. Tidigare skedde tillverkningen som lokala projekt runt om i landet. En avancerad IT-lösning utgör grunden för att lyckas med förändringsarbetet. Syftet med lösningen är att förbättra lönsamheten. Sannolikt kommer den även att användas inom andra delar av Skanska-koncernen.

– Denna stora och ovanliga implementering är viktig för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden i framtiden. Det är spännande att vara med i det här projektet som är en milstolpe för Skanska Sverige, säger projektledare Margreth Eriksson.


Skanska är ett entreprenadföretag som främst bygger hus och vägar. Den delen står för cirka 75 procent av Skanska Sveriges omsättning. Den resterande delen utgörs av enheter som bland annat tillverkar olika typer av produkter. Sedan gammalt har tillverkningen betraktats som enskilda byggprojekt, vilket egentligen är fel eftersom tillverkning är en upprepande process utan start och stopp.

För några år sedan beslutade företaget att åtgärda detta i syfte att förbättra ekonomistyrningen. Det ledde till en satsning på IT-lösningen Oracle Supply Chain Management och dess avancerade modul Advanced Supply Chain Planning. Skanska anlitar konsultbolaget BearingPoint Sweden AB för att få hjälp med lösningen och implementeringen.

Får kompetens från tillverkningsindustri på köpet

– Det är en planerings- och tillverkningslösning som innebär att vi överför kompetens från vanlig tillverkningsindustri till byggbranschen. Denna stora och ovanliga implementering är viktig för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden i framtiden. Det är spännande att vara med i det här projektet som är en milstolpe för Skanska Sverige, säger projektledare Margreth Eriksson.

– Den här satsningen innebär att våra tillverkande enheter går mot en industrialisering, fortsätter hon. Från att ha betraktats som lokala projekt blir verksamheten som en vanlig industri. Tillverkningen blir standardiserad på ett sätt som inte har förekommit tidigare. Det förbättrar lönsamheten långsiktigt på flera sätt. Vi får en bra ekonomistyrning av både produktion och administration.

Decentraliserad organisation en utmaning

En av utmaningarna för Skanska var dess mycket decentraliserade organisation. Företagets anläggningar runt om i Sverige har använt sina egna lokala lösningar som inte varit standardiserade. Det fanns således lika många lokala system som det fanns anläggningar.

– Men nu ska medarbetarna på anläggningarna lära sig Oracle, säger Margreth Eriks­son. Lösningen är egentligen skapad för större och mer centraliserade organisationer än för Skanska Asfalt och Betongs tillverkande enheter. Normalt används systemet av få personer som är centralt placerade på företag. Nu ska det användas av förmän i asfaltsverk, bergtäkter och betongfabriker. Med hjälp av systemet planeras den dagliga produktionen, försäljningen och beställningen av transporter.

Lösningen innebär också att de decentraliserade tillverkande enheterna knyts ihop sinsemellan.

Ger enhetliga processer över hela landet

– Vi får ett helintegrerat systemstöd och därmed möjligheter till enhetliga arbetssätt med gemensamma styrprinciper och processer över hela landet. Vi kommer få bra försäljningsstatistik och kontroll över våra lagernivåer. Faktureringen kommer gå mycket smidigare. Lösningen skapar oerhörda möjligheter.

Många sparade miljoner per år

– Enligt våra beräkningar kan vi tjäna mycket på Oracles lösning. Jag kan inte säga någon exakt siffra, men det rör sig långsiktigt om många inbesparade miljoner kronor per år om vi utnyttjar systemet rätt.

Från början var det inte klart vilken del av verksamheten som skulle användas för ett pilotsystem. Men i maj förra året startades två piloter för tillverkning av betong respektive asfalt/bergmaterial. Bergmaterial är kross som är en ingrediens i asfalt och i betong. Piloterna höll på till den 31 december 2009.

Systemet gick i skarp drift vid årsskiftet på 35 anläggningar i södra Sverige. I april och maj implementeras det på ytterligare 70 anläggningar i väst och Stockholm–Mälardalen. I höst rullas lösningen ut på de resterande 50 anläggningarna i norr.

Från försäljning till faktura

Alla stationer på asfaltverken och betonganläggningarna kommer i framtiden att vara uppkopplade i ett nätverk med en processdator som är integrerad med Oracles lösning.

– Ingen människa behöver göra något i processen. Allting sker automatiskt. I princip behöver en medarbetare bara lägga in kundens uppgifter i systemet en gång.

För betong börjar processen med att man tar emot en kundorder på en viss volym. Kunden kan vara en del av Skanska eller en extern kund. Ordern processas i modulen Oracle Order Management som skapar och skickar en tillverkningsorder till fabrikens processdator. Denna ser till att vatten, cement och grus blandas till betong med utgångspunkt från tillverkningsordern. Ordern processas även i modulen Oracle Work in Process. Betongen lastas på en betongbil. Volymen på den tillverkade betongen jämförs med volymen på den beställda betongen i kundordern, som vid behov justeras. Sedan körs betongen till kunden. Därefter skapar systemet med utgångspunkt från kundordern en elektronisk faktura som går till kunden.

Tillverkning som styrs av efterfrågeprognoser

När det gäller bergmaterial startar inte processen genom en kundorder. Då sätts den i stället i gång av prognoser som ligger i systemet. I dessa fall sker produktionen mot lager.

– Det här är ett oerhört tufft projekt. Medarbetarna på anläggningarna ska lära sig ett helt nytt system som inte är alltför användarvänligt. En del av dem har ingen datorvana. Eftersom allt sker automatiskt blir det enklare än tidigare, men medarbetarna måste göra vissa kontroller och lära sig nya rutiner. Vi får räkna med att det tar ett tag innan alla inser vilka fördelar systemet har.

– Nu när vi får ett gemensamt register kan vi jämföra anläggningarna runt om i Sverige genom benchmarking, fortsätter Margreth Eriksson. Därför kan vi bli mycket vassare när lösningen är helt införd. Den kan ge upphov till enorma effekter.

Övrig tillverkning inom Skanska hoppar snart på

Lösningen kommer med största sannolikhet att börja användas även inom andra delar av Skanska-koncernen.

– Många följer vårt projekt med stort intresse. Skanska tillverkar exempelvis pålar, stommar och betongelement till hus. Om vi får en bra lösning kommer den övriga tillverkningen inom Skanska att knacka på dörren. Eventuellt finns ett användningsområde även inom byggverksamheten och inom andra delar av koncernen.

– Utan alla fantastiska medarbetares engagemang skulle det här projektet inte lyckas. Det är en av framgångsfaktorerna bakom ett sådant här projekt. En annan är att vi har en bra styrgrupp, en bra ledning och att vi har täta styrelsemöten. Vi har inte gått i mål än, men hittills har det gått bra och vi är definitivt på rätt väg, säger Margreth Eriksson.

Text: Måns Widman. Fotot: Olof Holdar

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening