EMIX/ SOA & integration

Elbranschen tar sig i kragen – Slut på trassel för kunderna

Nu ska problemen med felaktiga fakturor och allt annat trassel för elbolagens kunder äntligen försvinna. Det är det primära syftet med elbranschens nya informationsväxel EMIX, som vilar på en flexibel SOA-plattform. Dessutom kommer systemet spara stora pengar åt elmarknadens aktörer.

Genom EMIX kan den avreglerade elmarknaden till slut fungera fullt ut. När växeln har tagits i drift i full skala kommer det vara mycket enkelt för kunderna att byta elleverantör. De behöver bara gå in på nätet och skriva in sina uppgifter. Informationen skickas automatiskt till de aktuella marknadsaktörerna med hjälp av EMIX, och bytet genomförs smidigt utan att kunden riskerar att drabbas av dubbelfakturering och annat trassel.

Ända sedan avregleringen genomfördes 1996 har det funnits ett missnöje med elbranschen för att marknaden inte har fungerat som den ska. Kundernas förtroende för branschen har länge varit lågt.

– Nu tar branschen sig själv i kragen. EMIX är ett projekt som helt och hållet går ut på att förbättra situationen för kunderna. Vi är övertygade om att det snart blir ordning och reda på elmarknaden, säger projektledare Monica Karlsson.

 

Hanterar mätvärden mellan nätägare och elleverantörer

EMIX (Energimarknadens informationsväxel) är namnet både på systemet och på bolaget som ska driva det. Bolaget har startats av branschorganisationen Svensk Energi i samarbete med branschföreningen Oberoende Elhandlare. Under nästa år ska EMIX börja hantera den omfattande och växande trafiken med kundärenden och mätvärden mellan elnätsföretag och elhandelsbolag.

– Att ett sådant här projekt inte har genomförts tidigare beror på att elbranschen inte varit så benägen att förändra sig på grund av sina investeringar i befintlig teknik, säger Monica Karlsson. Den avreglerade elmarknaden har inte förmått skapa en tillräcklig konkurrenspress på aktörerna.

På elmarknaden finns 185 elnätsföretag, 120 elhandelsbolag samt Svenska Kraftnät, den myndighet som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft.

Hittills har aktörerna kommunicerat direkt med varandra för rapportering av kunders byten av elleverantör, mätvärden, flyttar, mätarbyten och annat. Vid byte av elleverantör är det alltid tre aktörer som behöver byta information: kundens nya och gamla elhandelsföretag samt nätbolaget.

 

Dåligt samspel orsakade problem

Samspelet mellan aktörerna har inte fungerat tillräckligt bra och kvaliteten på informationen har ofta inte varit tillräckligt hög. Det beror till stor del på det regelverk som skrivits av myndigheterna. Aktörernas system har tolkat reglerna på olika sätt, vilket skapat problem för kunder som byter elhandelsföretag. Det har ofta hänt att kunden plötsligt får två fakturor, eftersom det gamla avtalet inte blivit avslutat.

– Det har krävts mycket manuellt arbete för att hantera kommunikationen – och det är fråga om en enorm informationsvolym. Därför har systemkostnaderna skjutit i höjden.

Projektet med EMIX hade förberetts i flera år innan beslutet fattades att det skulle sjösättas. Att det skedde berodde delvis på den kommande mätarreformen. Från och med den 1 juli 2009 ska alla elmätare i Sverige läsas av minst en gång i månaden. Elföretagen ska skicka fakturor som baseras på information om verklig förbrukning. Hittills har företagen gissat kundernas framtida förbrukning.

 

Skräddarsydd, flexibel lösning

Förra året tog projektgruppen fram en kravspecifikation för informationsväxeln innan upphandlingen genomfördes. I slutomgången fanns det kvar ett urval på tre leverantörer. Valet föll på IT-konsultbolaget Capgemini Sverige AB och dess lösning som baseras på Oracle SOA Suite.

– Vi ville inte ha en färdig produkt, utan en skräddarsydd flexibel lösning, säger Monica Karlsson. Med den öppna arkitekturen i Oracles SOA-svit får vi en säker, stabil och skalbar plattform. En enorm mängd mätvärden kommer att flöda genom hela systemet. Därför är dess prestanda mycket viktig.

– SOA-lösningen är bra och pålitlig teknik som gör exakt det vi vill att den ska göra. Vi använder SOA-sviten dels för att bygga processlogiken, dels för att dirigera meddelanden till rätt aktör, säger Claes Timner, projektledare på Capgemini.

 

Alla meddelanden går via EMIX

Med det nya systemet behöver aktörerna endast adressen till EMIX som de kan skicka alla meddelanden till. Informationsväxeln vidarebefordrar dem till de rätta mottagarna. Den övervakar hela ärendekedjan. Växeln höjer säkerheten samtidigt som kontrollen och kvaliteten på meddelandena och processen förbättras. Trafiken mellan aktörerna loggas, spåras och lagras.

I lösningen ingår en webbportal. Där kan aktörerna gå in och titta på sina ärenden och ta ut statistikrapporter. I portaldelen används produkten Oracle Access Manager och tillhörande databaser för inloggningsförfarande och administration.

 

Stora besparingar genom billigare mätvärdesinsamling

Systemets besparingspotential är mycket stor. I dag kostar mätvärdesinsamling och rapportering i genomsnitt cirka 240 kronor per leveranspunkt och år. Totalt finns det 5,2 miljoner sådana i Sverige. Med EMIX kommer kostnaden att bli under 10 kronor per leveranspunkt och år.

– Besparingarna för de enskilda aktörerna kan dessutom bli betydligt större än så, säger Monica Karlsson. Det beror på hur de tar till vara möjligheterna. Aktörerna har olika ambitioner. Men det här är ett bra tillfälle för många av dem att förenkla och automatisera stora delar av sina processer och system.

Mängden fel i kommunikationen mellan aktörerna kommer att minska betydligt. Om något ändå inte skulle stå rätt till kan EMIX signalera detta samt identifiera felet.

 

Slipper manuell hantering vid fel

– Aktörerna kommer att spara mycket tid, eftersom de inte behöver ringa och skicka e-post till varandra när de ska hitta orsaken till felen och rätta till dem. I dag hanterar många av företagen felen manuellt, vilket är kostnadskrävande samtidigt som det finns risk för att det uppstår nya fel.

Det är enkelt för aktörerna att ansluta sig till informationsväxeln, och det kräver inte några stora investeringar. I princip behöver de inte göra något annat än att ställa om sina adresser. De måste dock använda krypterade VPN-tunnlar.

– Men det största och viktigaste resultatet blir att kunderna slipper trassel, understryker Monica Karlsson. Nu blir det lätt för dem att byta elhandelsföretag, och de kommer att få korrekta fakturor.

Projektet är uppdelat i två etapper. I den första, som har pågått under våren och sommaren, testas lösningens funktionalitet, processer och teknik. I den andra etappen, som påbörjas under hösten, genomförs volym- och lasttester samt pilottester med ett tiotal aktörer.

Hittills har EMIX enbart varit en projektorganisation. Under hösten kommer bolaget att byggas upp och ett antal personer anställas. Capgemini kommer anlitas för att sköta driften och förvaltningen av systemet. Det ska börja gå i skarp drift den 1 april 2009. Enligt planerna kommer samtliga av marknadens aktörer att bli anslutna under resten av året.

Måns Widman

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening