SOA/Härryda kommun


 – Vi kan inte lösa framtidens behov med gårdagens teknik, säger Alec Mägi Särnholm, IT-chef i Härryda kommun. Därför har de valt att satsa på tjänsteorienterad arkitektur när man nu lanserar nya e-tjänster för medborgarna.

Snabb ärendehantering ger nöjdare Härrydabor

Medborgarna i Härryda kommun i västra Sverige får snart tillgång till ett flertal kommunala tjänster via Internet. Samtidigt elimineras många manuella rutiner i kommunens verksamhet. Därför snabbas hanteringen av ärendena upp samtidigt som skattebetalarnas pengar används på ett effektivare sätt.

Inom kommunen har det länge pågått diskussioner om att börja erbjuda medborgarna e-tjänster via Internet. Tidigt förra året fattade kommunledningen beslut om att satsa på en lösning som baseras på konceptet SOA (så kallad tjänsteorienterad arkitektur).

– Målsättningen är att skapa en effektivare förvaltning och nöjdare medborgare med hjälp av modern men beprövad teknologi. Vi kan inte lösa framtidens behov med gårdagens teknik, säger Alec Mägi Särnholm, IT-chef i Härryda kommun.

30 000 invånare och 170 applikationer

Kommunen ligger mellan Göteborg och Borås och har drygt 30 000 invånare. Mölnlycke är dess största ort där också kommunkontoret finns. Kommunens nätverk, som har cirka 1 000 användare, finns spritt över flera geografiska platser via WAN-länkar. Totalt finns det 170 applikationer i det administrativa nätet, av vilka 15–20 är större system.

IT-avdelningen anlitade konsultbolaget Stonebrix AB för att få hjälp med att ta fram och implementera lösningen. Tillsammans skapar de nu en mängd webbtjänster som kommunicerar sinsemellan på kommunens nätverk. SOA-lösningen förenklar infrastrukturen genom att befintliga system integreras med såväl varandra som med nya system.

Återanvänder redan gjort arbete

– Vi kommer att kunna utnyttja investeringarna i våra system fullt ut och effektivisera kommunens dagliga verksamhet, säger Alec Mägi Särnholm. Hittills har medborgarnas namn och ärenden funnits i olika system som inte haft någon koppling med varandra. Genom att integrera systemen får vi möjlighet att återanvända redan utfört arbete.

Större delen av de befintliga applikationerna baseras sedan tidigare på Oracle Database, parallelldatabasen Oracle RAC och Oracle Application Server. Därför var det naturligt att kommunen valde integrationsnavet Oracle SOA Suite som middleware för att kunna knyta ihop informationen i de olika systemen.

– Det här ger integrationsarbetet en stabil och skalbar plattform att stå på. Arbetet med integration enligt SOA-konceptet kan därmed fokusera på kärnfrågorna från början. Kostnaderna kan hållas låga samtidigt som funktionalitet, prestanda och tillgänglighet hålls på en hög nivå. Medvetenheten om SOA kommer sakta men säkert att öka i den kommunala verksamheten. 

Många manuella rutiner försvinner

Vid arbetet med att integrera systemen kan många manuella rutiner elimineras. När lösningen har testats kommer allt fler processer att bli automatiserade.

– Även vi på IT-avdelningen sparar mycket tid som vi i stället kan ägna åt förvaltningsutvecklande arbete.

Successivt kommer medborgarna att få tillgång till de nya e-tjänsterna på Härrydas webbplats.

– De ska själva kunna hämta all nödvändig information kring tjänsterna på Internet. Även detta innebär att kommunens personal belastas i mindre utsträckning och våra begränsade resurser används på ett bättre sätt.

Använder Bank-ID

En väl utvecklad säkerhetslösning för medborgarnas inloggning behövs för att kunna utveckla och införa e-tjänsterna. Kommunen har sedan tidigare stöd för BankID (den typ av e-legitimation som används av alla stora banker samt Försäkringskassan och Skatteverket).

I den första fasen av SOA-planen har en testmiljö byggts upp för två verksamhetsområden inom kommunen: Bygglovsenheten och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Båda hanterar ett flertal processer som på kort tid kan implementeras som SOA-tjänster. På byggsidan har standardärendet ”Ansökan om bygglov för eldstad” valts som första testprocess.

– En sådan ansökan behöver inte kompletteras med ritningar, vilket innebär att det är en enkel och bra tjänst att börja med.

Spar arbetstid för handläggning

Hittills har medborgarna kunnat skriva ut ett formulär i PDF-format på papper. Sedan har de fyllt i formuläret och skickat det till Bygglovsenheten via traditionell postgång där en handläggare matat in informationen i Bygglovssystemet. När kommunen har fattat ett beslut i ärendet, som ofta föregåtts av många kontakter mellan medborgaren och handläggaren, har detta meddelats via post. Vid alla bygglovsärenden har en avgift tagits ut genom vanlig pappersfakturering.

Nu kommer processen i stället att starta på en interaktiv webbsida som liknar PDF-formuläret. Medborgaren fyller i alla data, identifierar sig med e-legitimation, och signerar dokumentet innan informationen sänds till Bygglovssystemet. Därefter kan medborgaren följa ärendet på webbplatsen. Han/hon behöver därför inte kontakta någon handläggare genom e-post, telefon eller besök.

– Framöver kommer avgiften att kunna betalas med digital faktura. Sådan finns det redan stöd för i vår befintliga infrastruktur. Den digitala fakturan kommer att spara mycket tid och pengar åt kommunen.

Slipper problem med oläsliga pappersformulär

Den process på Miljö- och hälsoskyddskontoret som har valts för testning av SOA-lösningen är ”Anmälan om tillfälligt uppehåll för sophämtning”. Sådan anmälan görs av kommuninvånare som inte kommer att bo i den aktuella fastigheten under exempelvis tre månader på sommaren.

– Det är vanligt att de inkommande pappersblanketterna är felskrivna eller oläsliga. Sådana blanketter går tillbaka till avsändarna för korrigering.

– När kommuninvånarna kan fylla i alla liknande formulär på webben försvinner detta problem, fortsätter Alec Mägi Särnholm. Kommunens handläggare slipper lägga ned tid på att försöka tolka en mängd blanketter som ändå slutligen måste skickas tillbaka till avsändarna. Dessutom finns det en funktion i systemet som korrigerar stavfel.

Avsevärt snabbare för medborgarna och omfattande besparingar i tid och pengar

Än så länge går det inte att säga hur stora vinster kommunen kommer att göra när de flesta av SOA-tjänsterna är på plats.

– Vi väntar med sådana uppskattningar tills testerna på bygg- och miljösidan är klara. Men vi vet att vinsterna i besparingar av tid och pengar blir omfattande. Samtidigt får medborgarna en betydligt snabbare hantering av sina ärenden. Kommunen får en bättre förvaltning – och nöjdare medborgare, sammanfattar Alec Mägi Särnholm.

Måns Widman

Ger lägre underhållskostnader genom minskad komplexitet. Ger högre kvalitet på tjänsterna genom återanvändning, eftersom dessa passerar många textcykler av olika tjänstekonsumenter inom och utanför organisationen. Minskar integrationskostnaderna genom att tjänsterna är standardiserade och är enkla att ansluta till nya applikationer. Minskar risker genom att färre, återanvändbara tjänster ger företaget enklare kontroll och övervakning.

 

 

SOA (Serviceorienterad Arkitektur) gör det möjligt för företag att hantera komplexa applikationer och IT-miljöer genom tjänster som enkelt kan hanteras, integreras och återanvändas. Det ger en flexibel IT-infrastruktur som snabbt kan förändras när behoven uppstår. Med SOA blir det enklare och billigare att fokusera på att stödja organisationens affärsbehov.

Oracle tillhandahåller allt som behövs för att bygga, implementera och hantera SOA.

 

 

 

Fördelar med SOA

• Minskar tid och kostnader för utveckling.

SOA-tjänster kan snabbt återanvändas och sättas ihop till nya applikationer.

 

 

 

 

 

 

 

Oracle SOA Suite innehåller:

• Oracle JDeveloper 10g


 

Oracle Web Services Manager
Oracle Business Activity Monitoring
Oracle BPEL Process Manager
Oracle Business Rules
Oracle Enterprise Service Bus

 

Fördelar

Högre produktivitet. Oracles SOA-plattform tillhandahåller enkel installation och användning samt integrerad miljö för utveckling och hantering.

Bättre kvalitet på tjänsterna genom användning av Grid-arkitekturen med avancerad skalbarhet, prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet.

• "

Hot-Pluggable" innebär att det är möjligt att utnyttja befintliga IT-investeringar. Använd Oracle SOA Suite med programvaror från till exempel IBM, BEA och Microsoft.

 

 

 

 


 

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening