• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Rapport om EUs klimatmål
visar på behov av smartare elnät

En rapport som tagits fram av Oracle i samarbete med The Future Laboratory visar att en revolution krävs inom energiområdet för att målen för sänkning av koldioxidutsläppen till 2050 ska uppnås.

Rapporten heter Future of Energy och visar vilken roll det intelligenta elnätet kommer att få om EUs mål att sänka utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent fram till år 2050, det vill säga till under 1990 års nivåer. Bland annat belyses frågor kring elproduktion och trender som som måste kombineras för att målen ska uppnås.

Expertpanel pekar ut vad som krävs

The Future Laboratory har rekryterat en panel av experter för att belysa hur målen kan mötas och vad som krävs i form av kommersiella investeringar, konsumentengagemang och politiskt ledarskap. Experterna har även tittat på vilken roll teknik kommer att spela i sammanhanget. Bland annat krävs:

  • Införande av olika incitament för lägre energiförbrukning
  • Lagstiftning som påskyndar förändring
  • Smarta elnät som kan integrera ren energiproduktion som vind- och solel, samt är kapabla att hantera tillgång och efterfrågan på ett intelligent sätt.
  • Data kommer att vara lika viktigt som energin i framtidens elnät, liksom förmågan att tolka informationen korrekt. Att använda ICT (In Curcuit Testing) kommer också att krävas.

The Future Laboratory har även definierat ett antal nyckelteknologier som kommer att få en kritisk roll i att möta ökande efterfrågan av energi. Tillförlitliga energikällor kommer att krävas eftersom samhället kommer att gå mot ett ännu större beroende av digital teknik. Användning av avancerade administrationsverktyg för att påverka efterfrågan mot tider som inte är toppar i förbrukningen kommer att krävas, samt dynamisk prissättning som ger kunder differentierade priser i realtid.

Svagheter som måste hanteras

Studien pekar även på ett antal svagheter som måste hanteras. Till dessa hör brist på investeringar i konsumentkunskap och medvetande om problemen. Det behövs bland annat gemensamma standarder, säkerhet och integritetsskydd. Vidare kommer utökad användning av eldrivna fordon kräva infrastrukturinvesteringar och nya tjänster.

Rapporten drar slutsatsen att alla målsättningar kring energisäkerhet, minskade utsläpp och samhällets ekonomiska tillväxt kräver smarta elnät som klarar att svara på ändringar i efterfrågan och att integrera olika förnybara energikällor.

Oracle arbetar med att stödja detta genom produkter som ingår i Oracle Utilities.
Hämta hem rapporten i sin helhet här: http://www.oracle.com/us/industries/utilities/utilities-future-energy-525446.pdf

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening