• image
  • http://www.orcan.se/index.php/component/comprofiler/registersBli medlem

Hans_Nystrm_Oracle

– Eftersom datamängderna växer snabbare än IT-budgeten blir komprimering allt viktigare. Inte bara för att man sparar diskutrymme och pengar, man får även bättre svarstider med minskad nätverkstrafik då man läser mindre volymer data från disk, säger Hans Nystedt, sales consultant director på Oracle Svenska AB.

Oracle Database 11g Release 2

Konsolidera, komprimera

och kontrollera ännu mer

I början av oktober lanserades Oracle Database 11g Release 2 i Sverige. Den innehåller framför allt många förfiningar av befintliga funktioner och nya fördelar som uppstår vid kombinationen mellan olika funktioner. Oracle Database 11g Release 2 är i många avseenden som sin föregångare, men ”ännu mer”.

Att sänka kostnaderna för användningen har varit den främsta målsättningen vid utvecklingen av Oracle Database 11g Release 2. Oracle har därför bland annat tittat på hur man kan spara kostnader för server- och lagringshårdvara, maximera utnyttjandet av befintliga resurser samt att öka prestandan och databasadministratörers produktivitet.
Mycket krut har lagts på komprimering.


– Eftersom datamängderna växer snabbare än IT-budgeten blir komprimering allt viktigare. Inte bara för att man sparar diskutrymme och pengar, man får även bättre svarstider med minskat nätverkstrafik då man läser mindre volymer data från disk, säger Hans Nystedt, sales consultant director på Oracle Svenska AB.

Effektivare och lägre kostnad för datalagring
Redan i Oracle Databas 10g introducerades Automatic Storage Management, ASM, som utvecklats och förbättrats till att i 11gR2 vara optimerad för databasen och samtidigt göra hanteringen av disk och lagringsutrymme enklare. I 11gR2 kan nu ASM även kombineras med Oracle Clusterware för att bli ett fullfjädrat klusterfilsystem som kan hantera programfiler och data i en servermiljö.
Med nya finesser i Partitioneringen kan nu stora datamängder hanteras och sökas igenom snabbare. Genom att kombinera partitionering med funktioner i ASM kan man generationshantera data för att utnyttja snabbare respektive kostnadseffektivare diskar för hitta en optimal avvägning mellan prestanda och pris. Där ASM sörjer för redundans och spegling medan Partitioneringen ser till ålder och användning av data.
Vill man hålla kontroll på sina datamängder kan man givetvis även kombinera dessa tekniker med kompression av data. Detta kan även vara gynnsamt för prestanda eftersom komprimerat data även minskar trycket på disk, IO-hantering och minnesbehov i databasens cachar. Advanced Compression ar optimerat för databasens sätt att arbeta och kräver minimala systemförändringar eftersom det är transparent för program som använder Oracle 11gR2.

Enklare hantering med kluster och pooler
Oracle Clusterware har sedan länge varit grunden för Oracles databaskluster Real Applications Cluster. Med 11gR2 har Clusterware nu byggts ut för att vara en generell klusterhantering för att ta hand om övervakning, fail-over och resursplanering av servrar för tillämpningar, mellanprogramvara och databas.
Med 11gR2 kan nu servrar grupperas i pooler som sedan prioriteras efter vilka program och tjänster som de skall användas till. Clusterware medger även att uppgraderingar kan göras utan stillestånd. Till och med databaser kan med nyheten Oracle RAC One Node patchas utan avbrott.
Tillsammans med Oracles övervakningsverktyg utgör detta en möjlighet att öka utnyttjandegraden av servrar samt automatisera hantering och uppgradering av databaser och middleware.
Clusterware och ASM Cluster File System ingår databaslicensen och kan fritt användas för att hantera och effektivisera hela sin servermiljö.
Men ett kluster kan inte skydda mot exempelvis en brand som slår ut hela serverhallen. Med Active DataGuard kan en 11gR2-databas speglas till en annan plats och som kontinuerligt hålls uppdaterad på ett optimalt sätt så att inget data går förlorat. Samtidigt medger samma program kontrollerad fail-over och fail-back när problemet är avhjälpt. Genom att reservnoden är aktiv kan den dessutom användas för att avlasta den primära servern, till exempel för säkerhetskopiering.

Möjligt att
simulera verkligheten
Om man vill spara pengar i samband med testning vid uppgraderingar och förändringar av system, eller om man hittills inte velat investera så mycket i testning kan det finnas stor anledning att titta på Database 11g R2. Det som tidigare krävde stora resurser kan nu göras enklare och snabbare.
Real Application Testing-tekniken lanserades redan i Oracle Database 11g, men är nu förfinad och bättre integrerad i managementverktygen. Man kan spela in all last i produktion och ta detta till sin testmiljö och spela upp den där. En ”lyssnare” spelar in all SQL som sker på produktionsmiljön och detta kan sedan spelas upp i ett testsystem i exakt rätt ordning och tidsföljd. Med den nya versionen kan man nu även köra subset och regressionstester. Detta är mycket intressant för en DBA, som då enklare kan göra simuleringar och testa olika scenarier och dessas utfall.
För den som är intresserad av att uppgradera finns 11g Upgrade Companion tillgänglig från Oracle Support eller Metalink. Dokumentation och metoder för uppgradering från versioner 9i R2 och framåt finns, med direkta uppgraderingsvägar till 11g R2
Hans Skalin

Logga in

Orcan – Sveriges Oracle-användarförening